Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

P-MAT, n.o., Ambroseho 2, 81504 Bratislava

Všeobecné podmienky účasti na pobytových akciách
organizovaných P-MAT, n.o.

P-MAT

Tieto Všeobecné podmienky účasti na pobytových akciách (ďalej len "VPU") sa týkajú účastníkov všetkých pobytových akcií organizovaných P-MAT, n.o., najmä matematických a fyzikálnych sústredení, táborov a Kockatých víkendov.

Čl. 1 - Vymedzenie pojmov

 1. Pobytová akcia je viacdňové podujatie pre žiakov, zamerané na rozvoj matematických, resp. fyzikálnych zručností. Patria sem matematické sústredenia PIKOMAT, fyzikálne sústredenia PIKOFYZ, letné tábory a Kockaté víkendy. Pobytová akcia nie je zotavovacie podujatie v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení. Ďalej len „pobytová akcia“.
 2. Organizátorom pobytovej akcie je P-MAT, n.o. so sídlom na Ambroseho 2, 81504 Bratislava, IČO: 31820832, DIČ: 2021323898, nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby v oblasti vzdelávania. Ďalej len „organizátor“ alebo „P-MAT“.
 3. Účastníkom pobytovej akcie je osoba, ktorá je uvedená ako účastník v Prihláške na pobytovú akciu. Ďalej len “účastník”. Neplnoletého účastníka prihlasuje na pobytovú akciu rodič, resp. jeho zákonný zástupca. Ďalej len “rodič”.

Čl. 2 - Prihláška na pobytovú akciu

 1. Pozvánka na pobytovú akciu obsahuje základné informácie o pobytovej akcii: termín, miesto konania, účastnícky poplatok, pokyny k platbe účastníckeho poplatku, termín odoslania záväznej prihlášky a pokyny na prihlásenie. Pozvánka sa považuje za návrh na uzavretie Zmluvy v zmysle §43a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
 2. Odoslanie záväznej prihlášky rodičom sa považuje za prijatie návrhu na uzavretie Zmluvy v zmysle § 43c ods. 1 Občianskeho zákonníka. Vyplnenú prihlášku na pobytovú akciu rodič odošle organizátorovi poštou alebo elektronicky na adresu uvedenú v prihláške. Za účastníka vypĺňa prihlášku rodič.
 3. Zmluvný vzťah medzi organizátorom a rodičom účastníka vzniká uzatvorením Zmluvy, a to odoslaním záväznej prihlášky organizátorovi a následným potvrdením prijatia prihlášky organizátorom.
 4. Zmluvný vzťah končí splnením jednej z nasledujúcich podmienok:
  1. ukončením pobytovej akcie,
  2. odstúpením rodiča od zmluvného vzťahu podľa storno podmienok uvedených v článku 3,
  3. odstúpením organizátora od zmluvného vzťahu podľa podmienok uvedených v článku 3.
 5. Rodič je povinný v prihláške pravdivo uviesť aj ďalšie informácie o účastníkovi, napr. o zdravotných ťažkostiach účastníka (alergie, ochorenia, nechutenstvo, ťažkosti pri fyzickej námahe), pravidelne užívané lieky a ich dávkovanie, vegetariánstvo, príp. poruchy správania a podobne.
 6. Spravidla do dvoch týždňov po termíne na prihlásenie organizátor zašle písomne (poštou alebo emailom) potvrdenie o účasti na pobytovej akcii spolu s organizačnými pokynmi na adresu rodiča uvedenú v Prihláške. Potvrdenie o účasti obsahuje:
  1. telefónne číslo na hlavného vedúceho,
  2. dátum a čas začiatku a ukončenia pobytovej akcie,
  3. pokyny k príchodu na pobytovú akciu a k odchodu z pobytovej akcie,
  4. informácie o spoločnej doprave (ak sa organizuje) a kontakt na vedúceho spoločnej dopravy.
 7. Účastnícky poplatok je stanovený v pozvánke. Účastnícky poplatok zahŕňa ubytovanie, stravu a celodenný program. Účastnícky poplatok uhradí rodič po odoslaní prihlášky, najneskôr však do termínu na prihlásenie organizátorovi bankovým prevodom:
  • číslo účtu: SK14 1100 0000 0026 2917 6328 (Tatra Banka)
  • suma: účastnícky poplatok uvedený na pozvánke
  • variabilný symbol: uvedený v potvrdení o prijatí prihlášky
  • poznámka platby: meno a priezvisko účastníka
 8. V opodstatnených prípadoch môže rodič požiadať o príspevok z Fondu na podporu riešiteľov. Vyplnenú žiadosť je potrebné poslať organizátorovi do termínu prihlásenia na pobytovú akciu. Žiadosť o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu riešiteľov posudzuje individuálne Komisia pre podporu riešiteľov. Účastnícky poplatok treba v takomto prípade uhradiť až po schválení príspevku z Fondu na podporu riešiteľov v zníženej výške po zohľadnení príspevku, resp. po neschválení príspevku v stanovenej výške účastníckeho poplatku.

Čl. 3 – Odstúpenie od zmluvy a Storno podmienky

 1. V prípade, že sa dieťa nemôže zúčastniť pobytovej akcie, rodič je povinný bezodkladne informovať organizátora - hlavného vedúceho akcie (telefónne číslo je uvedené v potvrdení o účasti). Ak sa účastník z akéhokoľvek dôvodu nezúčastní pobytovej akcie, zmluva zaniká ku dňu začiatku príslušnej pobytovej akci
 2. Povinnosť rodiča zaplatiť organizátorovi storno poplatok podľa tohto článku VZP tým nie je dotknutá.
 3. Odstúpenie od zmluvy
  1. Rodič môže odstúpiť od zmluvy písomnou formou alebo telefonicky, pričom súhlasí s uhradením poplatkov uvedených v článku 3. Odstúpenie od zmluvy je platné dňom oznámenia organizátorovi. Odstúpenie oznámené telefonicky je rodič povinný doručiť organizátorovi aj písomnou formou (poštou alebo e-mailom) najneskôr do 5 dní.
  2. Organizátor má právo odstúpiť od Zmluvy v týchto prípadoch:
   1. ak rodič v stanovenom termíne nezaplatí v celkovej výške účastnícky poplatok v zmysle čl. 2 bodu 7 týchto VPU;
   2. ak rodič v prihláške uvedie nesprávne, resp. nepravdivé údaje;
   3. pokiaľ počet prihlásených účastníkov prekročí maximálnu kapacitu pobytovej akcie;
   4. pokiaľ počet prihlásených účastníkov nedosiahne minimálnu kapacitu pobytovej akcie;
   5. ak účastník nespĺňa základné zdravotné, vekové alebo iné predpoklady na účasť na pobytovej akcii;
   6. ak účastník zásadne poruší pravidlá správania sa na pobytovej akcii alebo ich v minulosti porušil;
   7. ak dôjde k závažným nepredvídaným skutočnostiam z dôvodu vyššej moci (tzv. vis major); za týchto okolností má organizátor právo aj predčasne ukončiť prebiehajúcu pobytovú akciu.
   V prípade odstúpenia od zmluvy organizátor bezodkladne informuje rodiča.
 4. Storno podmienky. Rodič súhlasí s nasledujúcimi storno podmienkami, v prípade, že jednostranne odstúpi od zmluvy:
  1. storno poplatok v prípade odstúpenia 7 a viac kalendárnych dní pred začiatkom pobytovej akcie je 5 eur,
  2. storno poplatok v prípade stornovania menej ako 7 dní pred začiatkom pobytovej akcie predstavuje 25 % z účastníckeho poplatku,
  3. storno poplatok v prípade nenastúpenia účastníka na pobytovú akciu v deň začatia pobytovej akcie predstavuje 100 % z účastníckeho poplatku. V odôvodnených prípadoch môže organizátor odpustiť storno poplatok (napr. v prípade neschválenia príspevku z Fondu na podporu riešiteľov).
 5. Vrátenie účastníckeho poplatku. V prípade, ak
  1. rodič odstúpil od Zmluvy, organizátor vráti zaplatený účastnícky poplatok po odpočítaní storno poplatku rodičovi na účet spravidla do dvoch týždňov po skončení pobytovej akcie;
  2. organizátor odstúpil od Zmluvy pred začiatkom pobytovej akcie z dôvodov podľa bodu 2, ods. b písmeno ii, iii, iv, v, vi, organizátor vráti zaplatený účastnícky poplatok v plnej výške rodičovi na účet spravidla do dvoch týždňov po skončení pobytovej akcie, resp. po odstúpení od zmluvy;
  3. dôjde k zrušeniu pobytovej akcie kvôli závažným nepredvídaným skutočnostiam z dôvodu vyššej moci (tzv. vis major), organizátor umožní účastníkovi účasť na inej pobytovej akcii, pokiaľ bude voľné miesto a rodič s tým bude súhlasiť, inak organizátor vráti zaplatený účastnícky poplatok na účet rodičovi na účet spravidla do dvoch týždňov po zrušení pobytovej akcie;
  4. dôjde k predčasnému ukončeniu prebiehajúcej pobytovej akcie kvôli závažným nepredvídaným skutočnostiam z dôvodu vyššej moci (tzv. vis major), organizátor vráti zaplatený účastnícky poplatok po odpočítaní reálne vynaložených nákladov organizátora na účet rodičovi na účet spravidla do dvoch týždňov po skončení pobytovej akcie.
 6. Rodič nemá nárok na vrátenie pomernej časti alebo celej výšky účastníckeho poplatku:
  1. v prípade, ak zmluva zanikla, že pretože sa účastník z akéhokoľvek dôvodu nezúčastnil pobytovej akcie;
  2. v prípade predčasného odchodu účastníka z pobytovej akcie z rozhodnutia rodiča, resp. kvôli zdravotnému stavu účastníka (choroba alebo úraz) alebo
  3. z dôvodu vylúčenia účastníka hlavným vedúcim na základe zásadného porušenia pravidiel správania sa na pobytovej akcii uvedených v čl. 7.

Čl. 4 – Reklamácie

 1. V prípade, že rozsah služieb je nižší ako bolo pôvodne dohodnuté a uvedené v pozvánke a v potvrdení o účasti na pobytovej akcii, vzniká rodičovi alebo účastníkovi právo na reklamáciu. Rodič alebo účastník je povinný uplatniť si právo na odstránenie neposkytnutej služby bezodkladne, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u organizátora tak, aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava. Organizátor je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď. Pri riešení reklamácie je rodič alebo účastník povinný poskytovať organizátorovi maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil.
 2. Rodič alebo účastník majú nasledujúce nároky z reklamácie:
  1. zľava z účastníckeho poplatku, zodpovedajúca rozdielu medzi objednanými a skutočne poskytnutými službami.
  2. účasť na náhradnej pobytovej akcii,
  3. právo na doplnenie chýbajúcej služby,
  4. právo odstúpiť.
 3. Ak nie je možné zjednať nápravu na mieste, spíše organizátor s reklamujúcim rodičom alebo účastníkom protokol s označením pobytovej akcie, reklamujúcej osoby a predmetu reklamáci
 4. Protokol podpíše hlavný vedúci organizátora alebo dodávateľ služby a reklamujúci rodič alebo účastník. Rodič alebo účastník zájazdu je povinný tento protokol predložiť pri reklamácii v sídle organizátora.
 5. Svoje nároky je reklamujúci rodič alebo účastník povinný písomne oznámiť v sídle organizátora, a to najneskôr do 1 mesiaca od ukončenia pobytovej akcie alebo ak služby neboli vôbec čerpané, od dňa, kedy sa mali služby vyčerpať podľa zmluvy, inak právo zaniká. Na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe reklamujúci rodič alebo účastník predloží písomný protokol vyhotovený podľa predchádzajúceho odseku. Na všetky reklamácie podané touto formou je organizátor povinný sa vyjadriť písomne a to najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie.
 6. Organizátor zodpovedá za všetky služby v ich uvádzanom rozsahu poskytnutom organizátorom alebo zmluvnými dodávateľmi.
 7. Organizátor je zbavený zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní služieb alebo odstúpením od zmluvy, ak škodu nezavinil on ani jeho zmluvní partneri, a škoda bola spôsobená účastníkom alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

Čl. 5 - Príchod na pobytovú akciu

 1. Príchod na pobytovú akciu sa uskutočňuje podľa pokynov v pozvánke, resp. v potvrdení o účasti. Zúčastniť sa možno len celej pobytovej akcie.
 2. Organizátor môže zabezpečiť spoločnú dopravu na pobytovú akciu so zodpovedným (plnoletým) vedúcim, ďalej len vedúci dopravy.
 3. Spoločná doprava sa organizuje pravidelnými vlakovými, resp. autobusovými spojmi zo smerov Bratislava a Košice. Informácie o spoločnej doprave (ak sa organizuje) sú uvedené v potvrdení o účasti.
 4. K spoločnej doprave sa účastník môže pripojiť aj v stanici, v ktorej vlak/autobus zastavuje. Konkrétne miesto pripojenia/odpojenia rodič uvedie v prihláške.
 5. Ak sa miesto pripojenia alebo odpojenia zmení, rodič je povinný bezodkladne informovať organizátora (hlavného vedúceho, resp. pikofyz@p-mat.sk), resp. v deň akcie vedúceho dopravy (telefónne číslo je uvedené aj v potvrdení o účasti).
 6. Meškanie účastníka: Ak účastník nepríde včas na miesto zrazu, vedúci dopravy sa telefonicky pokúsi oznámiť rodičovi, že účastník neprišiel. V tom prípade je na zodpovednosti rodiča, či sa účastník pripojí k skupine, resp. pricestuje na sústredenie individuálne.
 7. V prípade individuálnej dopravy, je účastník povinný rešpektovať určený čas príchodu / odchodu uvedený v potvrdení o účasti.

Čl. 6 - Organizácia pobytovej akcie

 1. Program a priebeh pobytovej akcie zabezpečuje tím vedúcich poverených organizátorom pobytovej akcie.
 2. Za priebeh pobytovej akcie zodpovedá určený hlavný vedúci. Rodičia ho môžu v prípade potreby počas počas pobytovej akcie kontaktovať, jeho telefónne číslo je uvedené v potvrdení o účasti.
 3. Program pobytovej akcie spravidla pozostáva z matematických a fyzikálnych prednášok, tvorivých aktivít, spoločenských a športových hier vnútri aj vonku. Pri programe sa vyžaduje fyzická a psychická zdatnosť primeraná veku dieťaťa.
 4. Vzhľadom na štruktúrovaný program pobytovej akcie je telefonický kontakt s účastníkmi možný iba počas voľného programu, spravidla v časoch 13:00-14:00 a 18:15-18:45 (konkrétny čas je uvedený v potvrdení o účasti).
 5. Počas pobytovej akcie majú účastníci zabezpečené ubytovanie v škole v prírode, resp. inom zariadení podobného typu. Účastníci sú rozdelení na izbách podľa pohlavia, veku.
 6. Účastníci majú zabezpečenú celodennú stravu (podľa možností zariadenia, obvykle 5x denne) a pitný režim. Vegetariánska, resp. iná špeciálna strava je poskytovaná podľa možností ubytovacieho zariadenia (potrebné uviesť v prihláške na pobytovú akciu).
 7. Rodičia účastníka nemajú prístup do ubytovacej a stravovacej časti ubytovacieho zariadenia bez súhlasu hlavného vedúceho pobytovej akcie.,
 8. Je nevyhnutné, aby dieťa malo na sústredení so sebou: kartičku poistenca, resp. európsky zdravotný preukaz pre prípad nutnosti lekárskeho ošetrenia, ako aj všetky lieky, ktoré pravidelne užíva.
 9. Organizátor odporúča, aby dieťa malo so sebou na pobytovej akcii: písacie potreby, prezúvky, šatku, dostatok sezónneho športového oblečenia na dnu aj na von, nepremokavú obuv, tenisky, pršiplášť, hygienické potreby.
 10. Organizátor neodporúča nosiť si na pobytovú akciu predmety vyššej hodnoty, drahú elektroniku (počítače, tablety, fotoaparáty,..), vysokú hotovosť - vyššiu ako 5 eur/deň pobytu. Organizátor za uvedené predmety nezodpovedá a nemá povinnosť riešiť ich stratu.
 11. Je zakázané prinášať na pobytové akcie: alkohol, cigarety, drogy či iné návykové látky, lieky (s výnimkou tých, čo účastník pravidelne užíva a uvedie v prihláške), zbrane akéhokoľvek druhu, pyrotechniku a iné nebezpečné predmety.

Čl. 7 - Pravidlá správania sa na pobytovej akcii (Táborový poriadok)

 1. Účastník sa aktívne zúčastňuje na programe pobytovej akcie a dodržiava určený režim dňa (spravidla zverejnený na nástenke).
 2. Účastník je povinný riadiť sa pokynmi hlavného vedúceho a ďalších vedúcich pobytovej akcie, najmä pokyny týkajúce sa bezpečnosti a zdravia účastníkov. Účastník je povinný zdržať sa správania, ktoré môže poškodzovať jeho alebo ostaných účastníkov pobytovej akcie. V prípade nerešpektovania pokynov vedúcich preberá za jeho konanie plnú zodpovednosť rodič.
 3. Nevhodné správanie sa účastníka ako napr.: nerešpektovanie pokynov vedúcich, agresivita, vulgarizmus, požívanie alkoholu, fajčenie cigariet, užívanie iných omamných látok, poškodzovanie majetku, používanie zbraní akéhokoľvek druhu alebo pyrotechniky, rušenie nočného pokoja, ohrozovanie majetku a zdravia ostatných účastníkov a vedúcich pobytovej akcie, narušovanie priebehu pobytovej akcie závažným spôsobom a pod. organizátor považuje za zásadné porušenie pravidiel účasti na pobytovej akcii.
 4. V prípade závažného porušenia pravidiel podľa bodu 3, resp. v prípade iného nevhodného správania môže hlavný vedúci rozhodnúť o vylúčení účastníka z pobytovej akcie. V tom prípade je rodič povinný bezodkladne zabezpečiť na vlastné náklady okamžitý odchod účastníka z pobytovej akcie.
 5. V prípade, že účastník spôsobí na pobytovej akcii škodu na majetku zariadenia, kde sa pobytová akcia realizuje alebo na majetku organizátora, organizátor o tejto skutočnosti spíše protokol. Rodič je povinný túto škodu nahradiť do skončenia pobytovej akcie.

Čl. 8 - Ochorenia a úrazy

 1. Ak účastník pravidelne užíva lieky, je nutné túto skutočnosť uviesť v prihláške a taktiež pri nástupe informovať hlavného vedúceho akcie.
 2. Organizátor nezodpovedá za úrazy účastníka, pokiaľ tieto vznikli nerešpektovaním pokynov vedúcich alebo pravidiel správania sa na pobytovej akcii podľa čl. 7.
 3. V prípade potreby organizátor poskytne základný zdravotnícky materiál pre prípad drobného ošetrenia účastníka.
 4. Vedúci pobytovej akcie oboznámia rodiča, ak účastník počas pobytovej akcie ochorie, zraní sa alebo utrpí majetkovú ujmu.
 5. V prípade vzniku závažného úrazu alebo ochorenia dieťaťa, hlavný vedúci pobytovej akcie je povinný zabezpečiť jeho ošetrenie a bezodkladne informuje rodiča o zdravotnom stave dieťaťa.
 6. Ak v prípade závažného úrazu alebo ochorenia dieťaťa nie je možná ďalšia účasť na pobytovej akcii, rodič je povinný zabezpečiť jeho odchod z pobytovej akcie obratom po prijatí informácie od hlavného vedúceho sústredenia. Organizátor zabezpečuje dozor dieťaťa do príchodu rodiča a prevzatie dieťaťa rodičom.

Čl. 9 - Ochrana osobných údajov

 1. Rodič alebo zákonný zástupca podaním prihlášky dobrovoľne poskytuje organizátorovi svoje osobné údaje ako aj osobné údaje svojho dieťaťa – účastníka uvedené v prihláške (ďalej len „osobné údaje“). Osobné údaje, ktoré rodič poskytne organizátorovi v prihláške budú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej "Zákon"). Právnym základom na toto spracovanie je zmluvný vzťah. Spracovanie osobných údajov iným spôsobom alebo na iné účely môže rodič povoliť dodatočným súhlasom. Organizátor zverejní na stránke informácie o spracovaní osobných údajov v zmysle §19 Zákona.
 2. Organizátor prehlasuje, že všetky poskytnuté údaje budú zhromažďované a spracované výlučne na poskytovanie, zabezpečovanie a vykonávanie služieb v zmysle zmluvy ako aj vytvorenie evidencie/databázy účastníkov pobytových akcií pre účely plnenia tejto zmluvy s použitím automatizovaných a neautomatizovaných prostriedkov spracúvania a v prípade neuzavretia zmluvného vzťahu, či bez ďalšieho súhlasu rodiča budú uvedené údaje znehodnotené.
 3. Podpisom prihlášky rodič alebo zákonný zástupca prehlasuje, že bol organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov podľa zákona a bol poučený v zmysle zákona o svojich právach a povinnostiach pri spracovaní osobných údajov, a osobné údaje, ktoré poskytol sa zhodujú so skutočnosťou, nakoľko sú úplné, pravdivé a presné. Organizátor sa zaväzuje, že s osobnými údajmi nebude nakladať a zaobchádzať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a najmä, že neposkytne osobné údaje tretím osobám, s výnimkou prípadov, keď zákon ukladá povinnosť sprístupniť osobné údaje (napr. v trestnom konaní, daňovom konaní a pod.) bez predchádzajúceho súhlasu rodiča alebo zákonného zástupcu.
 4. Rodič zaslaním záväznej prihlášky súhlasí so zhotovovaním, rozmnožovaním a publikovaním fotografií a krátkych videozáznamov účastníka pri programe a vo voľnom čase na pobytovej akcii. Rodič súhlasí so zverejnením takto vzniknutých fotografií a videí na CD/DVD z pobytovej akcie, webstránkach organizátora, sociálnych médiách a pri propagovaní činnosti organizátora. Pri fotení nebude porušené právo na súkromie v izbách účastníkov. Tento súhlas môže rodič odvolať na základe osobitnej žiadosti.

Čl. 10 - Záverečné ustanovenie

 1. Všeobecné podmienky účasti sú zverejnené na webstránke organizátora a platia od 14.05.2018.
 2. Rodič odoslaním záväznej prihlášky na pobytovú akciu súhlasí so týmito všeobecnými podmienkami účasti.
 3. Zmeny týchto všeobecných podmienok účasti sú platné a záväzné pre prihlasovanie na pobytové akcie po ich zverejnení na webstránke organizátora.
 4. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že obsah týchto Všeobecných podmienok účasti je im jasný, určitý, zrozumiteľný a zaväzujú sa ich plniť.

V Bratislave, dňa 13.05.2018
 

Mgr. Ondrej Bogár
riaditeľ P-MAT, n.o.SIAESFZaSI