Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pravidlá súťaže

 1. PIKOFYZ pozostáva zo zimnej a letnej časti (I. a II. polrok), pričom každá pozostáva z troch sérií po 7 úloh. Riešiteľ môže odovzdať ľubovoľný počet úloh, pričom všetky mu budú opravené a ohodnotené. Do celkového hodnotenia mu však budú započítané iba body za 5 najvyššie bodovo ohodnotených úloh spomedzi úloh prislúchajúcich jeho kategórii (podľa bodu 4.).
 2. Súťaží sa v 6 kategóriách: 7, 8, 9, S, T, K zodpovedajúcich siedmemu až deviatemu ročníku ZŠ a sekunde až kvarte OG.
 3. Úlohy PIKOFYZu sú označené jedným alebo viacerými z označení:
  7, 8, 9, S, T, K určujúcich kategórie, ktorým je daná úloha určená (pozri “ako riešiť”).
 4. Každému riešiteľovi môžu byť započítané body za riešenie preňho určených úloh. Naviac každému riešiteľovi môžu byť započítané body za riešenie úloh odporúčaných pre vyšší ročník.
 5. Nový rešiteľ sa registruje pomocou registračného formulára
  na stránke v sekcii Riešiť online -> registrácia.
 6. Riešiteľ odovzdáva úlohy online (podľa pokynov “riešiť online”)
  alebo poštou (na adresu uvedenú na internetovej stránke
  a na prednej strane zadaní) najneskôr v deň (termín) uvedený
  na internetových stránkach, ako aj na prednej strane tlačených zadaní. V prípade odosielania riešení poštou rozhoduje dátum na pečiatke pošty. Organizátor si vyhradzuje právo neobodovať riešenia odovzdané po uvedenom termíne.
 7. Riešenia úloh sú odovzdávané v čitateľnej forme, každé na označenom samostatnom papieri a v zmysle pokynov “ako riešiť”.
 8. Organizátor prideľuje odovzdaným úlohám body na stupnici od 0 do 5 bodov v zmysle pokynov “ako riešiť”. V prípade nesúhlasu
  s hodnotením má riešiteľ právo podať reklamáciu. Pred jej podaním
  si riešiteľ preštuduje vzorové riešenie úlohy. Reklamácia musí obsahovať popis problému a originál riešenia, ku ktorému
  sa vzťahuje. Treba ju podať poštou alebo na e-mail
  pikofyz@p-mat.sk do termínu odoslania nasledujúcej série,
  resp. do 4 týždňov po 3. sérii. Každá včas podaná reklamácia bude prešetrená a riešiteľ na ňu dostane písomnú odpoveď.
 9. Riešiteľ rieši úlohy samostatne (pozri “ako riešiť”). Pri porušení tohto pravidla si organizátor vyhradzuje právo udeliť riešiteľovi znížený počet bodov až po 0b, s prihliadnutím na závažnosť porušenia pravidla.
 10. Riešiteľ môže pri riešení použiť ľubovoľnú literatúru
  a online zdroje.
 11. Riešiteľom, ktorí sa zúčastnili súťaže, organizátor zasiela opravené riešenia, vzorové riešenia, výsledkovú listinu a zadania ďalšej série. Riešitelia, ktorí odosielajú riešenia poštou, obdržia toto poštou a riešitelia, ktorí odosielajú riešenia elektronicky obdržia toto cez e-mail.
 12. Vo výsledkovej listine sú riešitelia zoradení zostupne podľa počtu získaných bodov, pričom víťazom kategórie sa stáva riešiteľ s najvyšším počtom bodov v kategórii. Úspešným riešiteľom sa stáva každý riešiteľ, ktorý sa zapojil do všetkých troch sérií danej časti. Každý úspešný riešiteľ získa diplom.
 13. Po každej časti (t.j. dvakrát v priebehu školského roka) organizátor usporadúva sústredenie, na ktoré pozýva najúspešnejších riešiteľov danej časti z každej kategórie.
 14. Riešenie PIKOFYZu je bezplatné. Časť nákladov hradí P-MAT, n.o. prevažne z príspevkov z 2% z dane, darov a grantov.
 15. Sústredení PIKOFYZu (a PIKOMATu) sa môžu zúčastniť len riešitelia, ktorí ešte neabsolvovali žiadne sústredenie stredoškolského seminára.

Ako riešiť

 1. Ak je úloha označená napríklad “Klobásky ★ 78ST”, znamená to,
  že sa volá “Klobásky” a môžeš za ňu dostať body ak si siedmak, ôsmak, sekundán alebo tercián. Ak je úloha označená
  “Žeriavnícka ★ 89TK”, znamená to, že je pre Teba odporúčaná
  ak si ôsmak, deviatak, tercián a kvartán, no aj ak si siedmak
  alebo sekundán, môžu Ti byť za jej riešenie započítané body
  do výsledkovej listiny. V každom prípade Ti však budú započítané body len za 5 najlepšie vyriešených úloh.
 2. Každú úlohu odovzdaj na samostatnom papieri (prípadne viacerých papieroch) s hlavičkou na každom z nich.
 3. V hlavičke na riešení uveď svoje meno a priezvisko, kód a kategóriu, v ktorej súťažíš, označenie série a číslo úlohy v sérii. Ak si nový riešiteľ, kód je Ti pridelený pri prihlásení do súťaže na www.pikofyz.sk v sekcii Riešiť online -> Elektronická prihláška.
 4. V riešení uveď okrem výsledku tiež myšlienky a postup,
  akým si sa k nemu dopracoval. V riešení vysvetli, ako si postupoval takým spôsobom, ako by si postup vysvetľoval kamarátovi, ktorému sa úlohu vyriešiť nepodarilo.
 5. Bodovanie okrem správnosti výsledku odzrkadľuje aj správnosť a zrozumiteľnosť Tvojho postupu a celkovú úroveň vyriešenia problému. To znamená, že ani riešenie, ktoré končí správnym výsledkom nemusí byť ohodnotené plným počtom bodov. Naopak, aj riešenie, ktoré obsahuje zaujímavé nápady a postupy,
  avšak nedospieva k (správnemu) výsledku, môže byť ohodnotené značným počtov bodov.
 6. Samostatné riešenie problému znamená, že Ti nikto (učiteľ, rodič, iný riešiteľ…) nenapovedá, ako máš pri riešení postupovať, neukazuje Ti svoje riešenie problému, neprezrádza čiastočné ani konečné výsledky úloh. Za podvádzanie sa však nepovažuje technická pomoc, napríklad pri experimente (pripraviť aparatúru, niečo podržať alebo odstopovať...), pri práci s počítačom (pomoc s MS Excel, nahrávaním riešení...) a pod.
 7. Ak si riešiteľ niekorej z kategórií 7, 8, S alebo T, môžeš riešiť viac, než 5 úloh, započítané Ti však budú iba body za 5 najvyššie bodovo ohodnotených. Zvyčajne platí, že úlohy, ktoré nie sú Tvojej kategórii určené, ale možno ich riešiť, sú obtiažnejšie, než Tebe určené úlohy, teda je pochopiteľné, ak ich úspešné vyriešenie možno nebude v Tvojich silách. Rozhodne nás však poteší, ak sa o to pokúsiš.
SIAESFZaSI
Pikofyz

Experiment